Inleiding

Demografie van Japan

Alle keizers van Japan

Het keizerrijk Japan

Geologie van Japan

Alle premiers van Japan

Geografie van Japan

Japan in cijfers

Prefecturen

Het klimaat van Japan

Democratie en politiek

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Alle premiers van Japan

Familienaam Voornaam

van

tot

Ito Hirobumi (eerste premier van Japan)

12-1885

4-1888

Kuroda Kiyotaka

4-1888

12-1889

Yamagata Aritomo

12-1889

5-1891

Matsukata Masayoshi

5-1891

8-1892

Ito Hirobumi

8-1892

9-1896

Matsukata Masayoshi

9-1896

1-1898

Ito Hirobumi

1-1898

6-1898

Okuma Shigenobu

6-1898

11-1898

Yamagata  Aritomo

11-1898

10-1900

Ito Hirobumi

10-1900

6-1901

Katsura Taro

6-1901

1-1906

Saionji Kimmochi

1-1906

7-1908

Katsura Taro

7-1908

8-1911

Saionji Kimmochi

8-1911

12-1912

Katsura Taro

12-1912

2-1913

Yamamoto Gonbei (Gonbee of Gonnohyoe)

2-1913

4-1914

Okuma Shigenobu

4-1914

10-1916

Terauchi Masatake

10-1916

9-1918

Hara Takashi

9-1918

11-1921

Takahashi Korekiyo

11-1921

6-1922

Kato Tomosaburo

6-1922

9-1923

Yamamoto Gonnohyoe

9-1923

1-1924

Kiyoura Keigo

1-1924

6-1924

Kato Takaaki

6-1924

1-1926

Wakatsuki Reijiro

1-1926

4-1927

Tanaka Giichi

4-1927

7-1929

Hamaguchi Osachi

7-1929

4-1931

Wakatsuki Reijiro

4-1931

12-1931

Inukai Tsuyoshi

12-1931

5-1932

Saito Makoto

5-1932

7-1934

Okada Keisuke

7-1934

3-1935

Hirota Koki

3-1935

2-1937

Hayashi Senjuro

2-1937

6-1937

Konoe Fumimaro

6-1937

1-1939

Hiranuma Kiichiro

1-1939

8-1939

Abe Nobuyuki

8-1939

1-1940

Yonai Mitsumasa

1-1940

7-1940

Konoe Fumimaro

7-1940

10-1941

Tojo Hideki

10-1941

7-1944

Koiso Kuniaki

7-1944

4-1945

Suzuki Kantaro

4-1945

8-1945

Higashikuni Naruhiko (eerste na WO II)

8-1945

10-145

Shidehara Kijuro

10-1945

5-1946

Yoshida Shigeru

5-1946

5-1947

Katayama Tetsu

5-1947

3-1948

Ashida Hitoshi

3-1948

10-1948

Yoshida Shigeru

10-1948

12-1954

Hatoyama Ichiro

12-1954

12-1956

Ishibashi Tanzan

12-1956

2-1957

Kishi Nobusuke

2-1957

7-1960

Ikeda Hayato

7-1960

11-1964

Sato Eisaku

11-1964

7-1972

Tanaka Kakuei

7-1972

12-1974

Miki Takeo

12-1974

12-1976

Fukuda Takeo

12-1976

12-1978

Ohira Masayoshi

12-1978

7-1980

Suzuki Zenko

7-1980

11-1982

Nakasone Yasuhiro

11-1982

11-1987

Takeshita Noboru

11-1987

6-1989

Uno Sosuke

6-1989

8-1989

Kaifu Toshiki

8-1989

11-1991

Miyazawa Kiichi

11-1991

8-1993

Hosokawa Morihiro

8-1993

4-1994

Hata Tsutomu

4-1994

6-1994

Murayama Tomiichi

6-1994

1-1996

Hashimoto Ryutaro

1-1996

7-1998

Obuchi Keizo

7-1998

4-2000

Mori Yoshiro

4-2000

4-2001

Koizumi Junichiro

4-2001

9-2006

Abe Shinz˘

9-2006

9-2007

Fukuda Yasuo

9-2007

9-2008

Aso Taro

9-2008

9-2009

Hatoyama Yukio

9-2009

6-2010

Kan Naoto

6-2010

8-2011

Yoshihiko Noda

8-2011

12-2012

Abe Shinz˘

12-2012

9-2020

Suga Yoshihide

9-2020

10-2021

Kishida Fumio

10-2021

heden


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin